Od 15. lipnja 2017. godine počinje se primjenjivati RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u zemljama EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 

Od 15.6.2017. u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World)  cijene reguliranog roaming prometa u EEA zemljama u potpunosti se izjednačavaju s cijenama domaće tarife.

 

Osnovni EURO ili Vodafone World cjenik - cjenik u inozemstvu u zemljama EEA od 15.6.2017.
 
Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Cijene domaćih tarifa dostupne su u A1 cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama
 
Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min) Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
Dolazni poziv (min) 0 Kn
SMS Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MMS Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MB Cijena MB u HR iz domaće tarife
 

Osnova za uvođenje politike pravedne uporabe za potrebe sprečavanja zlouporaba i prekomjerne potrošnje

Sukladno primjenjivoj Uredbi (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU/EEA zemljama (dalje u tekstu: Uredba o roamingu/EEA), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2286 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe i članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja, A1 ima pravo primijeniti niz mjera u okviru politike pravedne uporabe u EEA roamingu.
 

 

Koje mjere obuhvaća politika pravedne uporabe?

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba. Mjere koje se mogu implementirati su: uvođenje praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu uglavnom boravili u RH ili drugoj državi, praćenje aktivnosti SIM kartice, nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.
 

 

Što za korisnika znači uvođenje i primjena praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama?

Mjera određivanja pravedne uporabe podatkovne usluge u roamingu znači da A1 ima pravo korisniku roaminga odrediti primjenjivu količinu podatkovne usluge tj. prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama. Nakon prekoračenja tog praga A1 je dozvoljena naplata dodatne naknade koja je Uredbom o roamingu određena u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova A1 koje ima za pružanje usluga roaminga.
 

 

Detalji o primjeni praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama

Prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama (engl. Fair Use Limit, ili skraćeno „FUL") uvodi se na A1 pretplatničkim tarifama/opcijama od 17.4.2018.g. Nakon prekoračenja praga uz domaću cijenu se naplaćuje i dodatna naknada od 0,05 Kn/MB (PDV uključen) do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec). Naknada je podložna izmjenama, kako je detaljno pojašnjeno u nastavku.

Popis tarifa i opcija na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa u EEA roamingu, kao i nove iznose praga MB od 04.06.2018. pogledajte ovdje. Pretplatnicima koji koriste tarife ili opcije na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama biti će dostupne i sljedeće dodatne informacije:

  •  Prilikom spajanja na mrežu stranog roaming partnera u EEA zoni, u okviru usluge SMS roaming cjenik, bit će navedeno da li se prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama primjenjuje na pretplatnički broj, uz informaciju kako se jednostavno u svakom trenutku može saznati iznos praga MB te status potrošnje podatkovnog prometa prije dostizanja tog praga;
  •  Korisniku će se poslati i SMS notifikacija o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informacija o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
  •  SMS notifikaciju o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informaciju o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
     

Popis tarifa i opcija s definiranim pragom za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, navedena količina podatkovnog prometa te iznos dodatne naknade u EEA roamingu može se mijenjati u A1 cjeniku ovisno o:

  • promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije;
  • količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tarifi ili opciji;
  • usklađivanju s promjenom tečaja Eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe o roamingu.Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja.

 

Uvođenje i primjena drugih mjera iz okvira politike pravedne uporabe

A1 zadržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe. Druge mjere iz okvira politike pravedne uporabe primjenjivat će se u prvom redu na korisnike koji usluge u roamingu ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU/EEA, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili smišljeno koriste SIM kartice kako bi izbjegli mjere politike pravedne uporabe.
 

 

Pravo korisnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade

Primjena ili promjene u primjeni bilo kojih mjera iz okvira politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade.