Uvjeti korištenja usluge plaćanja u Google Play trgovini

Članak 1.

Općenito


1.1. Ovim Uvjetima korištenja usluge plaćanja u Google Play trgovini (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju se odnosi društva A1 Hrvatska d.o.o., OIB: 29524210204, 10 000 Zagreb, Vrtni put 1 (dalje u tekstu: A1) s jedne strane te pretplatnika i prepaid korisnika A1 i Tomata usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje u tekstu: Korisnici) s druge strane.

1.2. Google Play trgovina je dodatna usluga m-trgovine koja Korisnicima omogućava plaćanje sadržaja dostupnih na Google platformi „Play Store / Trgovina Play" (dalje u tekstu: Usluga), u suradnji s ugovornim partnerom Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (dalje u tekstu: Google), putem elektroničkih komunikacijskih usluga koje nudi A1.

1.3. Način i uvjete korištenja te cijenu sadržaja dostupnih u Google Play trgovini utvrđuje Google u svojim uvjetima pružanja usluge na Uvjeti pružanja usluge za Google Play.
 


Članak 2.

Korisnici A1 i Tomato bonova


2.1. Naplata sadržaja putem Usluge za Korisnike A1 i Tomato bonova vrši se izravnim terećenjem A1 ili Tomato računa na bonove Korisnika za iznos cijene sadržaja.

2.2. Korisnicima čiji iznos na računu nije dovoljan za plaćanje sadržaja, transakcija plaćanja neće biti provedena.

2.3. Korisnicima kojima je onemogućeno korištenje elektroničkog novca i platnih usluga uslijed iskupa neće biti dozvoljeno korištenje Usluge.

2.4. Korištenje Usluge podliježe odredbama iz Uvjeta korištenja A1 usluge na bonove i Uvjeta korištenja Tomato usluge za korisnike bonova.
 


Članak 3.

A1 i Tomato pretplatnici

3.1. Ukoliko je Korisnik A1 ili Tomato pretplatnik, na adresu upisanu u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, u sklopu mjesečnog računa ispostavlja se račun za izvršene Usluge.

3.2. U slučaju nepodmirenih dugovanja prema A1, A1 zadržava pravo onemogućavanja korištenja Usluge Korisniku dok se dugovanje ne podmiri.
 


Članak 4.

Način plaćanja

4.1.Prilikom prve kupnje dostupnih sadržaja na Google Play trgovini Korisnik odabire Uslugu kao način plaćanja. Usluga će ostati zadani način plaćanja do sljedeće promjene načina plaćanja izvršene od Korisnika.

4.2. Plaćanje se vrši odabirom opcije Kupi u Google Play trgovini.

4.3. Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:

•    Datumu provođenja transakcije
•    Broju transakcije
•    Naplaćenom iznosu

4.4. Korisnik će zaprimiti potvrdu plaćanja unutar 2 minute od davanja suglasnosti za plaćanje na način iz članka 4.1.

4.5. U slučaju da A1 ne zaprimi informaciju o tome da je platforma Google Play trgovine, a čiju naplatu obavlja ugovorni partner, zaprimila poruku o nalogu za plaćanje od strane Korisnika, zahtjev će biti storniran i transakcija se neće provesti niti naplatiti Korisniku o čemu će Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

4.6. U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Korisnikov račun neće biti terećen. O navedenom će Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

4.7. Za korištenje Usluge u cijelosti i/ili na odgovarajući način ili kao preduvjet za korištenje ove usluge, Korisnik mora zadovoljiti Uvjete pružanja usluge Google Play u smislu registracije za uslugu određenu od tvrtke Google.
Članak 5.

Cijene

5.1. Cijena sadržaja dostupnih na Google Play trgovini utvrđena je cjenikom Googlea. Iznos cijene sadržaja teretit će korisnikov račun samo u slučaju uspješno provedene transakcije.

5.2. Plaćeni iznos za sadržaj ne pokriva troškove podatkovnog prometa koji mogu nastupiti prilikom korištenja Usluge.

 

Članak 6.

Ograničenja korištenja usluge

6.1. Maksimalan iznos sadržaja kupljenih na platformi Google Play trgovine putem Usluge ograničava se na 500 kn mjesečno.

6.2. Maksimalni iznos pojedinačne transakcije je 225 kuna za postpaid Korisnike (A1 i Tomato pretplatnici) i 225 kuna za prepaid Korisnike (korisnici A1 i Tomato bonova).

6.3. Maksimalni broj transakcija ograničen je na 10 transakcija dnevno.

 

Članak 7.

Rješavanje prigovora korisnika usluga

7.1. Za korištenje Usluge, uključujući i rješavanje pritužbi Korisnika vezanih za pružanje Usluge izvan opsega naplate usluge, u potpunosti je odgovoran Google, koji u dogovoru s krajnjim korisnikom rješava eventualne pritužbe.

7.2. Eventualni povrati iznosa plaćenih putem Usluge po pritužbi Korisnika usvojenoj od strane Googlea, izvršit će se sukladno Uvjetima pružanja usluge za Google Play na pretplatnički ili račun na bonove Korisnika.

7.3. Google je ujedno odgovoran obavijestiti Korisnike i o svim drugim uvjetima vezanim uz korištenje usluge te iste javno objaviti.

 

Članak 8.

Ostali uvjeti

8.1. Prvim podnošenjem naloga za izvršenje platne transakcije za Uslugu, Korisnik prihvaća ove Uvjete, kao i druge interne akte društva A1 Hrvatska na koje se ovi Uvjeti pozivaju.

8.2. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će Korisnik biti obaviješten putem web stranica www.A1.hr, www.tomato.com.hr ili na drugi način u skladu s propisima.

8.3. Ovi Uvjeti su dostupni na službenim internetskim stranicama www.A1.hr, www.tomato.com.hr, na svim A1 prodajnim mjestima te na pismeni zahtjev na e-mail adresu: e-novac@A1.hr ili e-novac@tomato.com.hr ili na adresu: A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb, Vrtni put 1.

8.4. Ovi Uvjeti se primjenjuju od datuma objave. U slučaju izmjene ovih Uvjeta Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune ovih Uvjeta do dana stupanja na snagu istih, o čemu su dužni obavijestiti A1 Hrvatska d.o.o. pisanim putem na adresu iz točke 8.3. ovih Uvjeta. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune prihvaćaju.

8.5. Za sve pitanja koja nisu regulirana ovim uvjetima na odgovarajući način primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o., Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži te Uvjeti korištenja izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga prepaid i postpaid korisnicima A1 Hrvatska d.o.o. u javnoj pokretnoj i nepokretnoj komunikacijskoj mreži koji su dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.A1.hr i www.tomato.com.hr.Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.10.2018. godine.