Uvjeti korištenja usluge plaćanja u Google Play trgovini

Članak 1. - Općenito
 

1.1. Ovim Uvjetima usluge plaćanja digitalnih sadržaja u Google Play trgovini (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju se odnosi društva A1 Hrvatska d.o.o., OIB: 29524210204, 10 000 Zagreb, Vrtni put 1 (dalje u tekstu: A1) s jedne strane te korisnika unaprijed plaćene usluge (dalje u tekstu: A1 i Tomato korisnici bonova) i korisnika koji račun za prethodno korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga dobivaju i plaćaju protekom perioda u kojem su usluge korištenje (dalje u tekstu: A1 i Tomato pretplatnici) i koji koriste usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje u tekstu: Korisnik/ci) s druge strane.

1.2. Google Play trgovina je dodatna A1 i Tomato usluga koja Korisnicima omogućava kupnju i plaćanje digitalnih sadržaja dostupnih na Google platformi „Play Store / Trgovina Play" (dalje u tekstu: Usluga), u suradnji s ugovornim partnerom Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, porezni broj: IE6388047V (dalje u tekstu: Google), putem elektroničkih komunikacijskih usluga koje nudi A1 i Tomato.

1.3. Način i uvjete korištenja te cijenu sadržaja dostupnih u Google Play trgovini utvrđuje Google u svojim uvjetima pružanja usluge na Uvjeti pružanja usluge za Google Play.Članak 2. - A1 i Tomato korisnici bonova

2.1. Naplata digitalnih sadržaja putem Usluge za Korisnike A1 i Tomato bonova vrši se izravnim terećenjem A1 ili Tomato računa na bonove Korisnika za iznos cijene sadržaja.

2.2. Korisnicima čiji iznos na računu nije dovoljan za plaćanje sadržaja, transakcija plaćanja neće biti provedena.

2.3. Korištenje Usluge podliježe odredbama iz Uvjeta korištenja A1 usluge na bonove i Uvjeta korištenja Tomato usluge za korisnike bonova.


Članak 3. - A1 i Tomato pretplatnici

3.1. Ukoliko je Korisnik A1 ili Tomato pretplatnik, na adresu upisanu u Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, u sklopu mjesečnog računa A1 ili Tomato ispostaviti će iznos novčanog potraživanja prema Korisniku za ovako plaćene usluge ugovornom partneru.

3.2. U slučaju nepodmirenih dugovanja prema A1, A1 zadržava pravo onemogućavanja korištenja Usluge Korisniku dok se dugovanje ne podmiri.


Članak 4. - Način plaćanja

4.1.Prilikom prve kupnje digitalnog sadržaja na Google Play trgovini Korisnik odabire Uslugu kao način plaćanja. Usluga će ostati zadani način plaćanja do sljedeće promjene načina plaćanja izvršene od Korisnika.

4.2. Plaćanje se vrši odabirom opcije Kupi u Google Play trgovini.

4.3. Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:

• Datumu provođenja transakcije
• Broju transakcije
• Naplaćenom iznosu

4.4. Korisnik će zaprimiti potvrdu plaćanja unutar 2 minute od davanja suglasnosti za plaćanje na način iz članka 4.1.

4.5. U slučaju da A1 ne zaprimi informaciju o tome da je platforma Google Play trgovine, a čiju naplatu obavlja ugovorni partner, zaprimila poruku o nalogu za plaćanje od strane Korisnika, zahtjev će biti storniran i transakcija se neće provesti niti naplatiti Korisniku o čemu će Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

4.6. U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Korisnikov račun neće biti terećen. O navedenom će Korisnik biti obaviješten SMS porukom.

4.7. Za korištenje Usluge u cijelosti i/ili na odgovarajući način ili kao preduvjet za korištenje ove usluge, Korisnik mora zadovoljiti Uvjete pružanja usluge Google Play u smislu registracije za uslugu određenu od tvrtke Google.


Članak 5. - Cijene

5.1. Cijene digitalnih sadržaja dostupnih na Google Play trgovini utvrđuje Google u svojim uvjetima pružanja usluge. Iznos cijene digitalnog sadržaja teretit će korisnikov račun samo u slučaju uspješno provedene transakcije.

5.2. Plaćeni iznos za sadržaj ne pokriva troškove podatkovnog prometa koji mogu nastupiti prilikom korištenja Usluge.


Članak 6. - Ograničenja korištenja usluge

6.1. Mjesečno ograničenje plaćanja digitalnih sadržaja ovom Uslugom ograničen je na 500 kn mjesečno po pretplatničkom broju Korisnika.

6.2. Najveći iznos pojedinačne transakcije iznosi 375 kuna.

6.3. Dnevno ograničenje iznosi 20 transakcija po pretplatničkom broju Korisnika.

6.4. Korisnicima MultiSIM usluge će se mjesečna potrošnja za plaćanja digitalnih sadržaja ovom Uslugom obračunavati po pretplatničkom broju Korisnika bez obzira s koje SIM kartice Korisnika je upućen nalog za plaćanje.


Članak 7. - Opća ograničenja korištenja usluge

7.1. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom novcu platne transakcije za plaćanje digitalnih sadržaja, platne transakcije za plaćanje elektroničkih karata kao i platne transakcije za plaćanje glasovnih usluga i donacija koje provodi A1, te koje se pružaju uz elektroničke komunikacijske usluge, provode se unutar propisanih vrijednosnih ograničenja do najvećeg iznosa od 375,00 kuna po platnoj transakciji i 2.250,00 kuna ukupno mjesečno po Korisniku.

7.2. Plaćanja digitalnih sadržaja odnosi se na trgovine Google Play i App Store, uslugu mDoplata te sadržaji dostupni slanjem poruka na SMS/MMS kratke brojeve s posebnom tarifom 8xxxxx, 6xxxx i 6xxxxx.

7.3. Plaćanja elektroničkih karata odnosi se na usluge mPrijevoz i mParking.

7.4. Plaćanja glasovnih usluga i donacija odnosi se na pozivanje brojeva s posebnom tarifom 06x.

7.5. Korisnicima MultiSIM usluge mjesečna potrošnja za usluge mPrijevoz, mParking, mDoplata i plaćanje sadržaja slanjem poruka na SMS/MMS kratke brojeve s posebnom tarifom 8xxxxx obračunavat će se po SIM kartici Korisnika s koje je upućen nalog za plaćanje, dok će se mjesečna potrošnja za plaćanja digitalnih sadržaja u trgovinama Google Play i App Store, plaćanje sadržaja slanjem poruka na SMS/MMS kratke brojeve s posebnom tarifom 6xxxx i 6xxxxx te plaćanja glasovnih usluga i donacija pozivanjem brojeva s posebnom tarifom 06x obračunavati po pretplatničkom broju Korisnika bez obzira s koje SIM kartice Korisnika je upućen nalog za plaćanje.


Članak 8. - Rješavanje prigovora korisnika usluga

8.1. Za korištenje Usluge, uključujući i rješavanje pritužbi Korisnika vezanih za pružanje Usluge izvan opsega naplate usluge, u potpunosti je odgovoran Google, koji u dogovoru s krajnjim korisnikom rješava eventualne pritužbe.

8.2. Eventualni povrati iznosa plaćenih putem Usluge po pritužbi Korisnika usvojenoj od strane Googlea, izvršit će se sukladno Uvjetima pružanja usluge za Google Play na pretplatnički ili račun na bonove Korisnika.

8.3. Google je ujedno odgovoran obavijestiti Korisnike i o svim drugim uvjetima vezanim uz korištenje usluge te iste javno objaviti.


Članak 9. - Ostali uvjeti

9.1. Prvim podnošenjem naloga za plaćanje u Google Play trgovini, Korisnik prihvaća ove Uvjete, kao i druge interne akte društva A1 na koje se ovi Uvjeti pozivaju.

9.2. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice www.a1.hr ili na drugi prikladan način.

9.3. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa A1 Hrvatska d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj i nepokretnoj komunikacijskoj mreži koji su dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.a1.hr.


Ovi Uvjeti primjenjuju se od 01.09.2020. godine.

Google Ireland Ltd.
Gordon House
Barrow Street Dublin 4
Irska

support.google.com/googleplay/?hl=hr#topic=3364260