Detaljni prikaz računa
 • More

  Adresa primatelja računa

  Adresa primatelja računa je adresa koju ste naveli na prodajnom mjestu. Na vaš zahtjev podnesen na internetskom portalu moj.A1.hr, na prodajnom mjestu ili pozivom Službi za korisnike, račun se može dostaviti na adresu koja je različita od adrese platno odgovorne osobe.

  Close
 • More

  Naziv naknade ili usluge

  U ovoj kategoriji prikazane su mjesečne i jednokratne naknade, odnosno mjesečna naknada vaše tarife i naknade za korištenje opcija ili druge fiksne naknade. Iznos mjesečne naknade obračunava se prema broju dana korištenja usluga u obračunskom razdoblju.
  Primjer: Za novu liniju, na tarifnom modelu Savršena+, koja je aktivirana 10. dana obračunskog razdoblja neće se naplatiti puni iznos mjesečne naknade, nego samo iznos za 20 dana. Na isti način proporcionalni obračun primijenit će se na pogodnosti koje korisnik ostvaruje plaćanjem naknade.
  Pod uslugama je obračunata sva potrošnja u proteklom obračunskom razdoblju koja ne ulazi u mjesečnu naknadu tarife ili prelazi potrošnju definiranu za vaš tarifni model.

  Close
 • More

  Količina

  Broj transakcija navedene stavke na računu.

  Close
 • More

  Ukupno potrošeno

  Ukupno potrošeno obračunskih jedinica (minute, poruke i količina prijenosa podataka).
  Pozivi se obračunavaju prema trajanju u minutama i sekundama (mm:ss).
  Prijenos podataka obračunava se prema količini ostvarenog prometa.

  Close
 • More

  Iskorišteno iz mjesečne naknade

  Količina poruka, poziva ili prijenosa podataka koje ste iskoristili kao pogodnost iz mjesečne naknade, opcije ili paketa.

  Close
 • More

  Cijena (€)

  Cijena usluge bez PDV-a i bez uključenih promotivnih popusta.

  Close
 • More

  Popust (€)

  U ovom stupcu izraženi su posebni popusti na navedene usluge koje ste ostvarili potpisivanjem ugovora ili korištenjem posebnih promocija.

  Close
 • More

  Ukupno (€)

  Ukupna cijena usluge s uključenim promotivnim popustima.

  Close
 • More

  Kategorija usluge

  Mjesečne naknade i usluge grupirane prema vrsti usluge. Unutar svake kategorije, potrošnja pojedine usluge prikazuje se zasebno. Ovakav prikaz omogućuje detaljan pregled potrošnje po svakoj usluzi.

  Close
 • More

  Porez na dodanu vrijednost

  Naknade i usluge prikazane su na računu u neto iznosu, tj. bez PDV-a. PDV se obračunava na ukupni iznos svih naknada i usluga na kraju računa.

  Close
 • More

  Platne usluge u kojima A1 nije obveznik plaćanja PDV-a

  U ovu kategoriju ulaze platne usluge poput mParking, mKovanice, mAutopraonice, i slično.

  Close
 • More

  Ukupan iznos računa

  Ukupan iznos računa zbroj je svih stavki i PDV-a. Taj iznos bit će iskazan i na obrascu za plaćanje.

  Close
 • More

  Obrazac za plaćanje

  Obrazac za plaćanje (uplatnica) priložen je uz svaki račun ako ste za način plaćanja odabrali uplatnicu. Račun trebate podmiriti do datuma navedenog pod datumom dospijeća.
  Osim u poslovnicama Hrvatske pošte, banke ili FINA-e, račun možete platiti i elektroničkim bankarstvom. Ako želite izbjeći brigu o plaćanju do datuma dospijeća te plaćati račune bez bankovnih naknada, preporučamo otvaranje izravnog terećenja u jednoj od banaka, kartičarskih kuća ili na A1 prodajnim mjestima. Popis banaka za ugovaranje izravnog terećenja nalazi se na poleđini računa.

  Close