Od 15. lipnja 2017. godine počinje se primjenjivati RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u zemljama EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 

Od 15.6.2017. u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World)  cijene reguliranog roaming prometa u EEA zemljama u potpunosti se izjednačavaju s cijenama domaće tarife.

 

Osnovni EURO ili Vodafone World cjenik - cjenik u inozemstvu u zemljama EEA od 15.6.2017.
 
Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Cijene domaćih tarifa dostupne su u A1 cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama
 
Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min) Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
Dolazni poziv (min) 0 Kn
SMS Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MMS Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MB Cijena MB u HR iz domaće tarife
 

Osnova za uvođenje politike pravedne uporabe za potrebe sprečavanja zlouporaba i prekomjerne potrošnje

Sukladno primjenjivoj Uredbi (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU/EEA zemljama (dalje u tekstu: Uredba o roamingu/EEA), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2286 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe i članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja, A1 ima pravo primijeniti niz mjera u okviru politike pravedne uporabe u EEA roamingu.

 

Koje mjere obuhvaća politika pravedne uporabe?

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba. Mjere koje se mogu implementirati su: uvođenje praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu uglavnom boravili u RH ili drugoj državi, praćenje aktivnosti SIM kartice, nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.
 

 

Što za korisnika znači uvođenje i primjena praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama?

Mjera određivanja pravedne uporabe podatkovne usluge u roamingu znači da A1 ima pravo korisniku roaminga odrediti primjenjivu količinu podatkovne usluge tj. prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama. Nakon prekoračenja tog praga A1 je dozvoljena naplata dodatne naknade koja je Uredbom o roamingu određena u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova A1 koje ima za pružanje usluga roaminga.
 

 

Detalji o primjeni praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama

Prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama (engl. Fair Use Limit, ili skraćeno „FUL") uvodi se na A1 pretplatničkim tarifama/opcijama od 17.4.2018.g. Nakon prekoračenja praga uz domaću cijenu se naplaćuje i dodatna naknada koja od 1.1.2019. iznosu 0,04 kn/MB (PDV uključen) do kraja obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec). Naknada je podložna izmjenama, kako je detaljno pojašnjeno u nastavku.

Popis tarifa i opcija na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa u EEA roamingu pogledajte u tablici na dnu stranice. Pretplatnicima koji koriste tarife ili opcije na koje se primjenjuje prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama biti će dostupne i sljedeće dodatne informacije:

  •  Prilikom spajanja na mrežu stranog roaming partnera u EEA zoni, u okviru usluge SMS roaming cjenik, bit će navedeno da li se prag za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama primjenjuje na pretplatnički broj, uz informaciju kako se jednostavno u svakom trenutku može saznati iznos praga MB te status potrošnje podatkovnog prometa prije dostizanja tog praga;
  •  Korisniku će se poslati i SMS notifikacija o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informacija o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
  •  SMS notifikaciju o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informaciju o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.
     

Popis tarifa i opcija s definiranim pragom za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, navedena količina podatkovnog prometa te iznos dodatne naknade u EEA roamingu može se mijenjati u A1 cjeniku ovisno o:

  • promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije;
  • količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tarifi ili opciji;
  • usklađivanju s promjenom tečaja Eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe o roamingu.

 

Uvođenje i primjena drugih mjera iz okvira politike pravedne uporabe

A1 zadržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe. Druge mjere iz okvira politike pravedne uporabe primjenjivat će se u prvom redu na korisnike koji usluge u roamingu ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU/EEA, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili smišljeno koriste SIM kartice kako bi izbjegli mjere politike pravedne uporabe.
 

Ako se utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca, pretežito koristio pojedinu uslugu u EU/EEA roamingu i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EU/EEA, A1 može korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EU/EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EU/EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EU/EEA, A1 može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.

U slučaju primjene dodatne roaming naknade u EU/EEA roamingu ista se naplaćuje povrh nacionalne cijene usluga i iznosi: 0,29 kn/min za odlazni poziv iz EU/EEA prema EU/EEA, 0,07 kn/min za dolazni poziv u EU/EEA, 0,09 kn za SMS u EU/EEA, 0,04 kn za MMS u EU/EEA i 0,04 kn/MB u EU/EEA. Pri tome maksimalni iznosi koji se mogu naplatiti za usluge na području EU/EEA iznositi će: 1,76 kn/min za odlazni poziv iz EU/EEA prema EU/EEA, 0,07 kn/min za dolazni poziv, 0,55 kn za SMS, 1,85 kn za MMS i 1,85 kn/MB. Obračunske jedinice u EU/EEA u slučaju naplate dodatne roaming nakande su: odlazni poziv 30 sekundi prva minuta, kasnije 1  sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt. Naknade su podložne izmjenama radi promjene tečaja Eura, te promjene iznosa reguliranih naknada sukladno odredbama Uredbe o roamingu.

 

Pravo korisnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade

Primjena ili promjene u primjeni bilo kojih mjera iz okvira politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade.

 


Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja.

 

 


 

TARIFE I OPCIJE                                 

Prag MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni,
bez dodatne roaming naknade                                                   
TARIFE I OPCIJE Prag MB u EEA roaminu po domaćoj cijeni,
bez dodatne roaming naknade                                              


Bez granica S

3600 Dnevni Internet L  71986

 

Bez granica S VPN 

3600 Dnevni Internet 1 GB  10593


Bez granica M

5999 Dnevni Internet 5 GB 13986

 

Bez granica M VPN

5999 Dnevni Internet 10 GB 16969

 

Bez granica L

10558 Dnevni Internet 20 GB 31880

 

Bez granica L VPN

10558 Dnevni Internet 30 GB 46791

 

Bez granica XL 

19197 Mobilna Junior 3840

 

Bez granica XL VPN

19197 Mobilna M 10078

 

Bez granica XXL

28795 Mobilna L 14878

 

Bez granica XXL VPN

28795 Biz Mobilna M 13198

 

Bez limita 55

2640 Biz Mobilna L 18597

 

Bez limita 55 VPN

2640 Biz Mobilna XL 29994

 

Bez limita 111

5327 Biz Mobilni Net S 4740

 

Bez limita 111 VPN

5327 Biz Mobilni Net M 7739

 

Bez limita 222

10654 Biz Mobilni Net L 11338

 

Bez limita 222 VPN

10654 Opcija surf 6 GB 5759

 

Bez limita 444 VPN

21308 Opcija surf 10 GB 9599

 

Bez limita 669 VPN

32106 Privatni paket 1 GB 960

 

Nova Savršena

7199 Privatni paket 2 GB 1680

 

Nova Savršena Biz

7199 Opcija 5 GB+ 4800

 

Savršena

7199 Noćna opcija+ 2400

 

Savršena Biz

7199 Opcija 15 GB+ 7199

 

Step

2400 Noćna opcija 2390

 

Step VPN

2400 Opcija 20 GB+ 5279

 

Tango

5999 Opcija 5 GB

3360

 

Tango VPN

5999 Opcija 20 GB 5279

 

Swing VPN

9598 Društvena opcija 1920

 

Business Basic

1440 TV za van 2400

 

Business Exclusive

23996 Sustav opcija bez limita 3792

 

Business Profi

3360 Opcija 50  GB 7679

 

Business PRESTIGE

28795 Opcija 100 GB 11518

 

Blackberry Corporate

9315 Opcija Chat 1440

 

My Blackberry

4438 Opcija Music 1440

 

Dnevna Salsa

12958 Opcija Video 2400

 

Internet bez granica L

10030 Biz Opcija 1 GB 720

 

Internet bez granica M

7151 Biz Opcija 1 GB+ 720

 

Internet bez granica S

3312 Biz Opcija 6 GB 3600
Internet bez granica XS 1200 Biz Opcija 6 GB+ 3600

 

Mobile Broadband Start

10 Biz Opcija 20 GB 5279

 

Samba

3360 Biz Opcija 20 GB+ 5279

 

 Vip mobilni internet 12 GB

19460 Biz Opcija 50 GB+ 7678

Vip mobilni internet 5 GB
9706 Biz Opcija 100 GB+ 11518

 

Vip mobilni internet  L

8730 Opcija surf 25 GB 11998

 

Vip mobilni internet  M

6292 Opcija surf 50 GB 16797

 

Vip mobilni
internet S

3366 Opcija surf 100 GB 21596

 

Vip mobilni

internet XL

17022 Dnevna opcija 960

 

Mobilni internet M

5231 Tjedna opcija 1920

 

Mobilni internet L

8111 Mjesečna opcija 2880

 

Mobilni internet XL

12430 Ljetna opcija 5759

 

Dnevni Internet S

14398 Neograničeni Net 4800

 

Dnevni Internet M

43192 Weekend opcija 480
Net bez brige 1 GB 720
Net bez brige 5 GB
1920
Net bez brige 10 GB 2879
Net bez brige 50 GB
 
3839
Net bez brige 100 GB 4799
Net bez brige 1 TB
 
16797
Dnevni Internet L  71986
Posebne podatkovne opcije iz pilot kampanje koja traje od 26.11.2018. do 30.4.2019.
 
4800
Dnevni Internet 1 GB 10593 Opcija duple gige Biz Mobilna M 960
Dnevni Internet 5 GB 13986 Opcija duple gige Biz Mobilna L 960
Dnevni Internet 10 GB 16969 Opcija duple gige Biz Mobila XL 960
Dnevni Internet 20 GB 31880 Opcija A1 poklon 20 GB 10
Dnevni Internet 30 GB 46791 Opcija Neograničeni Net 4 mjeseca 0 kn 10

 

Koristimo kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za tebe personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te ti pružili najbolje korisničko iskustvo. Ako ih ne želiš koristiti, klikni ovdje. Više informacija možeš saznati ovdje.

Pristajem na korištenje kolačića