Ethernet

Želite li nove lokacije brzo i jednostavno dodati u postojeću podatkovnu strukturu, to možete učiniti korištenjem Biz Etherneta. Povezivanje se ostvaruje simetričnim brzinama od 0,5/0,5 Mbps pa sve do jamčenog kapaciteta od 10/10 Gbps. Ostvareni se podatkovni promet ne naplaćuje (flat rate).

A1 stručnjaci održavaju i vrše neprekidan nadzor vaše privatne mreže. Usluga uključuje korištenje i najam opreme na kojoj se na jednom mrežnom priključku (LAN portu) isporučuje dodatna ugovorena podatkovna veza.
 

 

Vrsta mreže

Moguće je gradsko i međugradsko povezivanje, a vrsta ovisi o lokacijama korisnika:

 

  • gradsko – ako se sve lokacije nalaze u istom gradskom području (npr. dvije lokacije u istom gradu)
  • međugradsko – ako se sve lokacije ne nalaze u istom gradskom području

 

Topologija

Biz Ethernetom možete odabrati sljedeće vrste topologija podatkovne mreže:

 

  • točka – točka (Point-to-Point, PTP)
  • više točaka – više točaka (multipoint-to-multipoint, MPTMP)
  • sve ostale topologije (pr. točka – više točaka, PTMP) dobivaju se dijeljenjem mreže korisnika u segmente koji su u PTP ili MP topologiji i njihovim izdvajanjem u posebne domene

MAC adrese

Usluga omogućuje spajanje do pet (5) mrežnih uređaja (MAC adresa) na svaku pristupnu točku, a ako je potrebno, možemo dodijeliti i dodatne blokove MAC adresa.

QinQ

Usluga sadrži QinQ funkcionalnost kojom se prenose korisničke VLAN oznake preko Ethernet podatkovne mreže. Opcija QinQ funkcionalnosti ugovara se po svakoj priključnoj točki u sklopu određene domene.