Međusobno povezivanje


Zainteresirana strana koja želi realizirati međupovezivanje s A1 poziva se da detaljno prouči Standardnu ponudu međupovezivanja u A1 pokretnoj mreži i Minimalnu ponudu uvjeta međupovezivanja u A1 nepokretnoj mreži, koje je odobrila Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM). Ponude međupovezivanja definiraju usluge međupovezivanja koje nudi A1 i uvjete pod kojima se navedene usluge nude.
 

Za iniciranje pregovora o međupovezivanju, zainteresirana strana treba potpisati Sporazum o povjerljivosti u tiskanom obliku te popuniti Zahtjev za pregovore radi ostvarivanja međupovezivanja. Potpisani Sporazum o povjerljivosti i popunjeni Zahtjev za pregovore radi ostvarivanja međupovezivanja dostavljaju se službenom kontaktu u A1 koji je naznačen u Standardnoj, odnosno Minimalnoj ponudi međupovezivanja.
 

Nakon primitka svih zahtijevanih dokumenata, A1će provjeriti ispravnost sadržaja i dostavljenu dokumentaciju te u predviđenom roku kontaktirati zainteresiranu stranu koja je podnijela zahtjev. Ako su pristigli dokumenti nepotpuni ili neispravni, A1 će o tome izvijestiti drugu stranu kako bi dopunila i prema potrebi ispravila podneseni zahtjev.


Standardna ponuda za usluge međupovezivanja u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži A1 Hrvatska d.o.o.
Minimalna ponuda uvjeta međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži A1 Hrvatska d.o.o.
Sporazum o povjerljivosti A1 Hrvatska 
Uvjeti međusobnog povezivanja u svrhu pružanja usluge „Fiksni i mobilni VPN“ 
Uvjeti IP međupovezivanja